Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» regulamin

Kontakt

 • Bracia Ludwińscy Sp. z o.o.
  ul. Hangarowa 8
  70-767 Szczecin
  NIP: 955-20-44-164
 • E-mail:sklep.internetowy@ludwinscy.com.pl
 • Telefon91 46 44 855
  500 896 301
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 8.00 - 16.00

regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


§ 1  Definicje

 

1. Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży przez Sklep Internetowy lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego;
2. Konto Klienta: strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty.
3. Towary: przedmioty które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem
4. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
5. Siedziba Sklepu: Bracia Ludwińscy Sp. z o.o., ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin, tel. 091 4644-855, fax 091 4644-854
6. Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez Bracia Ludwińscy Sp. z o.o., działający pod adresem www. ludwinscy.com.pl
7. Sprzedający: Bracia Ludwińscy Sp. z o.o., ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000130977, NIP 955-20-44-164 Regon 821518820,

§ 2 Postanowienia ogólne
 

1. Właścicielem sklepu internetowego www.ludwinscy.com.pl jest Bracia Ludwińscy Sp. z o. o., ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000130977, NIP 955-20-44-164 Regon 821518820,
2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego na zasadach opisanych poniżej.
3. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu Internetowego. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.) oraz z Dyrektywą 95/46/WE. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

§ 3 Sprzedaż
 

1. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego na zasadach opisanych poniżej.
2. Ceny produktów umieszczone na stronie www.ludwinscy.com.pl są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient. Koszty dostawy  wskazane są w fakturze pro-forma,  zawierającej numer konta bankowego właściwego do dokonania zapłaty, wystawianej przez Sprzedającego i przesyłanej Zamawiającemu drogą elektroniczną.  Faktura pro-forma jest równoznaczna potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
4. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji.
5. W terminie do 48 godzin (roboczych) od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia Sprzedający podaje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty transportu. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.
6. Płatności w sklepie internetowym można dokonać gotówką osobiście w Siedzibie Sklepu lub  przelewem
7. Jeśli nie wybrano możliwości odbioru osobistego w Siedzibie Sklepu Towar jest wysyłany za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia, po otrzymaniu zapłaty.
8. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
9. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.
10. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, Sprzedający nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany.
 

§ 4 Dostawa i Czas Realizacji
 

1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W przypadku zamówienia opłacanego przelewem bankowym termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.
3. W przypadku zamówienia opłacanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.
4. Czas realizacji zamówienia nie przekracza  4 dni roboczych (dla zamówień założonych do godziny 12.00 danego dnia), chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
5. Koszty dostawy zależą od wagi i wymiarów towaru. Wartość zamówionych towarów wskazana jest w koszyku zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia, o ile w opisie towaru nie wskazano inaczej. Koszty dostawy  wskazane są w fakturze pro-forma,  zawierającej numer konta bankowego właściwego do dokonania zapłaty, wystawianej przez Sprzedającego i przesłanej Zamawiającemu drogą elektroniczną.
6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności kuriera.
7. Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 

§ 6 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
 

1. Zgodnie z ustawą  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca2014 Poz 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 6 pkt. 3 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3. Wskazane w pkt. 1 powyżej ustawowe prawo odstąpienia od umowy Klient może zrealizować osobiście pod adresem: ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na w/w adres lub drogą elektroniczną na adres sklep.internetowy@ludwinscy.com.pl
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz tutaj. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany na koszt klienta lub zwrócony osobiście pod adres: Bracia Ludwińscy Sp. z o. o., ul. Gryfińska 104, 70-772 Szczecin niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, odstąpienia od umowy. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem. Wszelkie nieuzasadnione przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.
5. Zwrotowi nie podlega towar noszący ślady użytkowania. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnym dowodem zakupu, bez żadnych uszkodzeń. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
6. Zwrot zapłaty za towar i kosztów dostawy nastąpi stosownie do treści art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-dni od doręczenia odstąpienia od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

§ 7  Reklamacje
 

1. Firma Bracia Ludwińscy nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane  użytkowaniem produktów niezgodnym z ich przeznaczeniem oraz za  uszkodzenia towaru wynikłe z winy przewoźnika lub spedytora  dostarczającego towar do Klienta.

2. Przy odbiorze przesyłki od kuriera Klienta ma obowiązek dokładnie  sprawdzić stan przesyłki i w razie stwierdzenia jej uszkodzenia przyjąć  przesyłkę oraz niezwłocznie sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być podpisany przez kuriera i odbiorcę,  ponieważ stanowi to podstawę do późniejszej ewentualnej reklamacji. Wszelką odpowiedzialność za  uszkodzenie towaru w transporcie ponosi tylko i wyłącznie firma  kurierska. Sprzedawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia towaru w trakcie transportu i nie przyjmuje takich zwrotów.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru mogą być składane  listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem). Reklamacje prosimy  zgłaszać do 3 dni od otrzymania przesyłki. Reklamacje  dotyczące różnic kolorystycznych, usłojenia i inne w wyglądzie drewna, które wynikają z naturalnego procesu wegetacji, nie  stanowią podstawy do reklamacji.
Ustosunkowanie się do reklamacji  nastąpi w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, z wyłączeniem  uszkodzenia towaru w trakcie transportu – wówczas reklamacje należy  zgłosić do firmy kurierskiej.

4.  Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

5. Wszelkie nieuzasadnione przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.

6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosowane będą przepisy kodeksu cywilnego a ewentualne sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd w Szczecinie.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl